Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

Pořadatel: Mgr. Linda Beniačová, IČ 05260051, se sídlem Králova 290/27, 616 00 Brno, tel.: +420 732 972 803, e-mail: linda@runningzone.cz.

Všeobecné obchodní podmínky

pro pořádání kurzů, lekcí, kempů a příměstských táborů (dále již jen „poskytovaných služeb“) prostřednictvím registrace, přihlášky = objednávky a uzavření smlouvy o poskytování služeb na internetové adrese runningzone.cz.

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné a obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují některá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy o poskytování služeb (dále také jako „smlouva“) uzavřené mezi pořadatelem uvedeným výše v záhlaví (dále jen „pořadatel“) a fyzickou osobou („klientem či spotřebitelem”) prostřednictvím webových stránek runningzone.cz a jsou vždy její součástí. Uzavřením smlouvy spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami či měl možnost se s nimi seznámit ve svém profilu po bezplatné registraci dle čl. 2.3., příp. dole prolinkem na www.stránkách, a že s nimi souhlasí.

1.2. Znění všeobecných a obchodních podmínek může pořadatel jednostranně měnit či doplňovat a tyto aktualizovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných a obchodních podmínek.

1.3. Veškeré služby poskytuje buďto sám pořadatel, nebo osoba jím pověřená. Pro účely těchto VOP se „trenérem“ rozumí jedna z výše uvedených osob, prostřednictvím které pořadatel poskytuje konkrétní službu.

II. Objednávka poskytovaných služeb

2.1. Webové stránky runningzone.cz obsahují informace o rozsahu a ceně poskytovaných služeb. Cena služby je uvedena při objednávce poskytované služby a pro celou službu je neměnná.

2.2. Mezi poskytované služby patří:

a) lekce (jednotlivé tréninky) – na konkrétní datum (či jeho část) – nelze vyčerpat v jiném dni, než pro který byl zakoupen; jeho nevyčerpáním produkt propadá bez nároku na náhradu kupní ceny;

b) kurzy (opakované bloky lekcí) – na konkrétní lhůtu specifikovanou při nákupu a lze jej vyčerpat jen v průběhu této lhůty, jeho nevyčerpáním (či částečným nevyčerpáním s výjimkou bodu 5.5. VOP) propadá bez nároku na náhradu kupní ceny;

c) kempy a tábory (několikadenní výjezdy s ubytováním a stravou dle specifikace při nákupu);

d) příměstské tábory (několikadenní příměstský tábor s pedagogickým dozorem dle specifikaci při nákupu.

Konkrétní služby jsou vždy detailně popsané na webových stránkách runningzone.cz, zejm. místo služby a její cena, počet volných míst pro čerpání služby atd.

2.3. Pro objednání služby je nutná předcházející bezplatná registrace po vyplnění registračního formuláře na webových stránkách. Tato registrace je nutná jak pro objednávání služeb pro uzavření smlouvy, tak slouží i pro správu a přehled rezervací; v této sekci jsou dostupné také tyto VOP, příp. další dokumenty. Po provedení registrace je nutná bezplatná aktivace Vašeho zákaznického účtu Vám sděleným způsobem. Jakmile je zákaznický účet aktivován, můžete si mj. objednávat služby.

2.4. Přihláška obsahuje zejména následující informace o objednávané službě: 

a) začátek poskytování služby a její délka,

b) čas konání poskytované služby, v případě vícedenních služeb (např. kurzy) také jednotlivé dny poskytování služeb, a

c) cenu služby, příp. způsob úhrady ceny služby – není-li tento způsob uveden, lze hradit způsoby dle bodu 3.1.

2.5. Objednávku odešle klient pořadateli kliknutím na tlačítko „Rezervovat“ v podsekci runningzone.cz. Údaje uvedené v objednávce jsou pořadatelem považovány za správné. Po rezervaci obdrží spotřebitel na e-mail uvedený při registraci detail vytvořené rezervace, v případě Kurzů také shrnutí platebních podmínek.

2.6. Smluvní vztah mezi pořadatelem a klientem vzniká a smlouva je uzavřena klinutím na tlačítko „Rezervovat“ a nedojde-li ke stornu v souladu s těmito VOP, je povinen spotřebitel uhradit sjednanou cenu služby, i když se k jejímu čerpání nedostaví. Pořadatel má právo v případě, že spotřebitel má neuhrazené závazky vůči pořadateli za předcházející služby (cena za službu) odmítnout poskytování dalších služeb, a to do doby jejich řádné úhrady.

2.7. Další sdělení spotřebiteli před uzavřením smlouvy, které pořadatel poskytuje:

 • cena služeb je cenou konečnou, tj. včetně veškerých daní a poplatků, pořadatel není plátce DPH;
 • náklady na dodání nejsou s ohledem na shora uvedený způsob poskytování služeb účtovány;
 • pro uplatnění práv z vadného plnění platí § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., OZ;
 • pořadatel poučuje spotřebitele, že v případě, kdy uplatní vůči pořadateli jakýkoli svůj nárok týkající se mezi nimi uzavřené smlouvy a pořadatel tomuto nároku nevyhoví a nedojde ani jiným způsobem k vyřešení vzniklého sporu, má spotřebitel možnost obrátit se se svým nárokem na orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Bližší informace lze také nalézt na internetových stránkách www.coi.cz pod záložkou „PRO SPOTŘEBITELE“;
 • náklady vzniklé spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si tento hradí sám.

III. Cena služby a platební podmínky

Cenu služby dle smlouvy může klient uhradit pořadateli následujícími způsoby:

a) bezhotovostně bankovním převodem na účet pořadatele,

b) v hotovosti,

c) prostřednictvím MULTISPORT karty – karta opravňuje k jednorázovému vstupu na lekci; je vystavena na jméno, je nepřenosná. Majitel ji musí mít s sebou a předložit ji pořadateli před zahájením služby,

d) prostřednictvím permanentky vydané pořadatelem – opravňuje k jednorázovému vstupu na lekci; bližší podmínky (zejm. délku čerpání atd.) obdrží spotřebitel při jejím nákupu.

3.2. Pořadatel zpravidla nepožaduje od klienta zálohu či jinou obdobnou platbu; výjimku dle učinit u plnění dle bodu 2.2. c) a d) v souladu s podmínkami specifikovanými při nákupu služby Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu služby před jejím započetím.

3.3. Pořadatel zajistí klientovi vystavení doklad o zaplacení po uhrazení poskytované služby. Doklad o zaplacení může být v elektronické nebo písemné podobě.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Od smlouvy lze (protože smlouva je uzavírána tzv. distančním způsobem) obecně odstoupit do 14 dní od jejího uzavření – viz čl. 2.6. VOP , a to dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. Pořadatel však výslovně upozorňuje spotřebitele, že jeho služby dle bodu 2.2. a) až d) VOP spadají pod § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., tj. jde o využití volného času, které pořadatel poskytuje v určeném termínu (datum či konkrétní lhůta), proto od těchto smluv o službách dle bodu 2.2. a) až d) VOP nelze vůbec odstoupit. Stejně také nelze odstoupit od smlouvy (od níž zákon odstoupit umožňuje), pokud služba byla s předchozím souhlasem klienta (i konkludentním) před uplynutím lhůty pro odstoupení poskytnuta v celém svém rozsahu – zde spotřebitel výslovně souhlasí, že se s tímto seznámil dle § 1829 OZ před uzavřením smlouvy.

Pořadatel však umožňuje nad rámec zákona spotřebiteli storno, tj. zrušení, provedené objednávky (smlouvy) prostřednictvím registračního systému ve svém profilu či proklikem v potvrzujícím e-mailu, ale pouze za splnění těchto podmínek:

a) u lekce – lze stornovat pouze nejpozději 12 hodin před začátkem lekce; při jakémkoli pozdějším zrušení je klient povinen uhradit plnou částku lekce. Pokud smlouva zrušena není, a přesto se klient (z jakéhokoli důvodu) nedostaví, bude lekce považována za absolvovanou bez nároku na kompenzaci. V případě, že lekce počne běžet dříve, než uplyne tato lhůta, nelze smlouvu zrušit, protože již bylo započato s plněním.

b) u kurzů – lze stornovat pouze nejpozději 2 dny před začátkem kurzu; vše ostatní dle shora uvedené odrážky platí obdobně i na kurzy.

Pokud by pořadatel v budoucnu poskytoval služby, od nichž by bylo možné odstoupit dle § 1829 zákona č. 89/202 Sb. a odstoupil-li  by klient od takové smlouvy, a pořadatel započal s plněním na výslovnou žádost klienta ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a klient přesto před v době, kdy ještě služba nebyla poskytnuta v celém svém rozsahu, odstoupil od smlouvy, vrátí provozovatel poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

c) u kempů a příměstských táborů – lze stornovat pouze nejpozději 40 dní před začátkem kempu nebo příměstského tábora. Při jakémkoli pozdějším zrušení je klient povinen uhradit část z ceny kempu nebo příměstského tábora (storno poplatek), a to dle následujícího schématu:

 • při zrušení v době od 40 do 30 dnů před začátkem: 20% z ceny kempu nebo tábora;
 • při zrušení v době od 29 dnů do 14 dnů před začátkem: 50% z ceny kempu nebo tábora;
 • při zrušení v době od 13 dnů do 4 dnů před začátkem: 70% z ceny kempu nebo tábora;
 • při zrušení 3 a méně dní před začátkem: 100% z ceny z ceny kempu nebo tábora.

4.2. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doručí klient pořadateli osobně nebo poštou formou doporučeného dopisu na adresu sídla pořadatele Králova 290/27, 616 00 Brno (Za rozhodný den 14denní lhůty před započetím objednávané služby je považován den odeslání doporučeného dopisu pořadateli), příp. na e-mail uvedený v záhlaví.

4.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí pořadatel peněžní prostředky přijaté od klienta do 14 dnů od odstoupení od smlouvy klientem, a to na účet klienta, ze kterého byla cena služby uhrazena, případně na jiný účet určený klientem nebo v hotovosti

4.4. V případě odstoupení od smlouvy zaniká smlouva s účinky od počátku.

V. Dodání poskytované služby

5.1. Poskytovaná služba je vedena prostřednictvím trenéra, v rozsahu (datum začátku a datum konce), a čase určeném při uzavření smlouvy.

5.2. V případě, že bude lekce zrušena nebo zkrácena z důvodu vis maior (vyšší moci), zejména pak z důvodu špatného počasí, nemá klient nárok na jakoukoliv finanční či jinou náhradu, včetně nahrazení lekce. 

5.3. Pořadatel si vyhrazuje právo v nutných případech upravovat datum či čas začátku poskytované služby. Klient má při podstatné úpravě data či času začátku poskytované služby ze strany pořadatele právo požadovat po pořadateli odstoupení od smlouvy.5.4. Nevyužitá služba nebo její část není vratná v peněžních prostředcích, a to z jakýkoliv důvodů. Jedinou výjimkou je situace popsaná v části „odstoupení od kupní smlouvy“.

5.5. Nevyčerpané služby typu kurz dle čl. 2.2. b) je za doby trvání poskytované služby možné nahrazovat na souběžně probíhajících poskytovaných službách stejného nebo podobného charakteru, a to po individuální dohodě s pořadatelem. Náhrady je možné čerpat i dopředu před plánovanou absencí. Není možné z kapacitních důvodů tyto nahrazovat po datu posledního dne kurzu. V případě absence z důvodu nemoci či zranění je nutné bezodkladně, nejpozději do 7 dnů, e-mailem či telefonicky vyrozumět pořadatele a dohodnout s ním způsob řešení po předložení zdravotního potvrzení; tento způsob řešení není v případě déletrvající absence omezen posledním dnem konání kurzu.

VI. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Pořadatel je povinen zajistit odpovídající trenérské vedení, rozsah, čas a místo konání kurzu dle smlouvy a vyhrazuje si právo na změnu trenéra oproti smlouvě.

6.2. Klient bere na vědomí, že se poskytované služby účastní na své vlastní nebezpečí a po zvážení aktuálního zdravotního stavu a že je povinen respektovat pokyny a upozornění trenéra. To neplatí v případě dětí účastnících se příměstských táborů nebo jakýchkoliv lekcí či kurzů bez doprovodu. V takovém případě za děti zodpovídá pedagogický dozor, který je povinen zachovat tzv. náležitý dohled.

6.3. Klient uzavřením smlouvy stvrzuje, že aktuální zdravotní stav odpovídám požadavkům a nárokům poskytované služby dané výkonnostní úrovně; u osob nesvéprávných také to, že je (či dítě je) mentálně způsobilé absolvovat sjednanou službu. Specifická zdravotní omezení je nutné konzultovat před uzavřením smlouvy s pořadatelem, event. před zahájením služby s trenérem a doporučuje se uvést do POZNÁMKY při objednávání. U dítěte je nutné do POZNÁMKY uvést také kontaktní údaje na zákonné zástupce, pokud nejsou pořadateli známy z dřívější činnosti.

6.4. Pořadatel nenese odpovědnost za škody na zdraví nebo jinou újmu vzniklou v průběhu poskytované služby. To nemusí platit  v případě dětí účastnících se příměstských táborů nebo jakýchkoliv lekcí či kurzů bez doprovodu, tj. tam kde je zajištěn náležitý dohled pořadatele.

6.5. Pořadatel doporučuje klientovi před započetím poskytované služby absolvovat preventivní prohlídku u praktického nebo sportovního lékaře a mít uzavřeno úrazové pojištění.

6.6. Klient má povinnost informovat pořadatele o jakékoliv změně svého zdravotního stavu a přizpůsobit jí intenzitu svého tréninku nebo další účast na poskytované služby.

6.7. K orientačnímu posouzení zdravotní připravenosti klienta slouží před zasláním objednávky mezinárodně uznávaný PARQ dotazník:

a) Řekl Vám někdy lékař, že máte problémy se srdcem, a že byste se měla věnovat pouze takovým pohybovým činnostem, které Vám doporučí?

b) Cítíte při pohybové aktivitě bolest na hrudníku?

c) Měla jste minulý měsíc bolesti na hrudníku i bez pohybové aktivity?

d) Ztrácíte rovnováhu z důvodu závratě nebo jste někdy ztratila vědomí?

e) Máte problémy s klouby nebo kostmi (například bolesti páteře, kolen, kyčlí) a stav se horší při provádění pohybové aktivity?

f) Předepisuje Vám lékař léky na krevní tlak nebo srdce?

g) Znáte nějaký jiný důvod, proč byste neměl(a) provádět pohybovou činnost? (Pozn. pořadatele: astma, cukrovka, silná nadváha, vážný úraz v minulosti aj.)

Pokud na jednu či více otázek odpoví klient ANO, je klient povinen pořadateli předložit potvrzení od lékaře o vhodnosti vykonávání příslušné pohybové aktivity.

6.8. Pokud pořadatel poskytuje služby ve veřejných prostorách a prostranstvích a nenese odpovědnost za kvalitu a stav povrchu a míst, kde se tréninky konají. Klienti jsou povinni dbát zvýšené obezřetnosti a opatrnosti.

6.9. Je vždy na osobním uvážení klienta, jak přizpůsobit rychlost a způsob běhu kvalitě a stavu povrchu či povětrnostním a klimatickým podmínkám.

6.10. Klient má povinnost odkládat své osobní věci pouze na místo, které k tomu výslovně určil pořadatel. V případě, že takovéto místo pořadatel neurčí, nebo na něj nebude možné své osobní věci uložit, uloží je klient po vyrozumění pořadatele na místo k tomu obvyklé. V opačném případě za odložené věci pořadatel neodpovídá. Pořadatel je povinen přiměřeně zabezpečit odložené osobní věci klienta.

6.11. Klientům se zakazuje účastnit čerpání služeb se pod vlivem alkoholu, návykových, psychotropních a jiných povzbuzujících látek.

6.12. V případě vzniku zranění, nehody či jiné škodné události, ke kterým došlo v proběhu činností přímo souvisejících s poskytováním služeb či při nich, je klient popřípadě jeho zákonný zástupce bez zbytečného odkladu poté, kdy ji zjistí, oznámit pořadateli prostřednictvím pověřených osob. O tom musí být téhož sepsán protokol za účasti klienta, případně jeho zákonného zástupce a pověřené osoby pořadatele. Pokud není z objektivních důvodů jak klient, tak jeho zákonný zástupce, schopen se účastnit sepisu protokolu, musí tak učinit bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy objektivní důvody pominou.

6.13. Pokud v průběhu poskytování služby je pořadatelem zprostředkovaná jakákoli výpůjčka movitých věcí ve vlastnictví třetích osob, je povinen klient o tyto movité věci pečovat s péčí řádného hospodáře a zabránit jejich poškození, ztrátě či zničení.

VII. Další poučení týkající se ochrany osobních údajů

7.1. Klient má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, v určitých případech právo na výmaz, přenositelnost a omezení zpracování osobních údajů, dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu – blíže viz Informace o zpracování osobních údajů.

7.2. Pořadatel jako správce je oprávněn osobní údaje poskytnout dále zpracovatelům, kteří pro něj provádějí úplné či částečné zpracování osobních údajů na základě příslušné zpracovatelské smlouvy a kteří poskytují dostatečné záruky technického a organizačního zabez­pečení ochrany osobních údajů a dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu práv provozovatele (soudům, pojišťovnám apod.).

7.3. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti, či cokoliv jiného, se můžete obracet na kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů: Mgr. Lindu Beniačovou. Informace Vám musí být poskytnuta bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení. Informace bude poskytnuta bezplatně; pouze v případě, pokud jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, může správce buď uložit přiměřený poplatek za administrativní náklady, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

VIII. Speciální ustanovení týkající se příměstských táborů

8.1. Dítě, pro které klient objednal příměstský tábor, je povinno dodržovat následující pravidla, se kterými je klient povinen dítě přiměřeným způsobem před nástupem na příměstský tábor seznámit:

 • Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu trenérů vedoucích objekt či prostory, při pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů trenérů a vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů trenérů a vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určená místa.
 • Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny trenérů a vedoucích.
 • Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit trenérovi nebo vedoucí. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu trenéra nebo vedoucího (i vlastní léky, vitamíny). Vlastní léky a zdravotní komplikace je zákonný zástupce povinen oznámit pořadateli před začátkem příměstského tábora prostřednictvím rezervačního formuláře na webové stránce runningzone.cz (resp. runningzone.reenio.cz) v sekci „Poznámka“.
 • Strava – Děti musí respektovat zákaz sběru lesních plodů a dodržovat pitný režim.
 • Alkohol, drogy, kouření – Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.
 • Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.
 • Šikana, násilí – V případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (trenér, vedoucí). Dítě, které hrubě porušuje zásady slušného chování, je pořadatel oprávněn z příměstského tábora vyloučit.

8.2. Pořadatel příměstského tábora výslovně upozorňuje, že z důvodu charakteru akce nenese odpovědnost za případné ztráty cenností jako: brýle, mobilní telefon, fotoaparát, jinou drahou elektroniku, případně jiné cennosti. Pořadatel doporučuje zákonným zástupcům, aby dětem na tábor uvedené cennosti nedávali.

8.3. Zákonný zástupce, který objednal pro dítě příměstský tábor, souhlasí s fotografováním a pořizování videozáznamů dítěte během příměstského tábora a s jejich využitím k prezentaci a propagaci činnosti sportovního klubu RUNNING ZONE.

IX. Ostatní ustanovení

9.1. Pokud je osobě čerpající službu méně než 15 let, poskytované služby se za předpokladu, že je vhodná pro tuto věkovou kategorii či je pro ni výslovně určena, zároveň musí účastnit i jeho zákonný zástupce či jiná svéprávná osoba, jíž je taková osoba svěřena k dozoru. Zároveň je potřeba na úvodní lekci podepsat prohlášení zákonného zástupce, které poskytne klientovi pořadatel v místě poskytované služby.

9.2. Pokud je osobě čerpající službu 15-18 let a současně není plně svéprávná, musí před zahájením služby pořadatel obdržet emailem naskenované (vyfocené) podepsané prohlášení zákonného zástupce a souhlasu s účastí takové osoby na službě, které klientovi zašle pořadatel email na jeho vyžádání před započetím poskytované služby.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Smlouva o poskytování služeb je archivována pořadatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

10.2. Provozovatel si vyhrazuje právo na přerušení svého provozu, nebo zkrácení provozní doby v odůvodněných případech.

10.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou při registraci, , resp. na adresu uvedenou na webové stránce pořadatele.

10.4. Tyto aktualizované VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 20. 7. 2019.

10.5. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se práva a povinnosti stran řídí českým právem, a to i v případech kdy je uzavírána smlouva s mezinárodním prvkem, zejm. příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


Reklamační řád

Reklamační řád Running zone

Pořadatel: Mgr. Linda Beniačová, IČ 05260051, se sídlem Králova 290/27, 616 00 Brno, tel.: +420 732 972 803, e-mail: linda@runningzone.cz.

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb Runningzone provozovaného Mgr. Lindou Beniačovou, IČ: 052 60 051, se sídlem Králova 290/27, 616 00 Brno (dále jen „provozovatel“), kterou mezi sebou uzavírá provozovatel a klient.

1.2. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti stran při reklamaci nabízených služeb a následné uplatnění práv z vadného plnění.

II. Rozsah reklamace

2.1. Prodávající odpovídá za to, že služby nebudou mít žádné vady, tedy že budou služby odpovídat smlouvě.

2.2. Služba odpovídá smlouvě, jestli:

 • odpovídá jejímu popisu,
 • je poskytnuta v dohodnutém termínu a trvá po uvedenou dobu,
 • je poskytnuta s náležitou odborností a péčí, a
 • je v souladu s požadavky aplikovatelných právních předpisů.

2.3. Jestli služba neodpovídá smlouvě, je možné danou službu reklamovat dle těchto podmínek.

2.4. Klient nemá nárok na reklamaci služby, pokud:

 • o dané vadě před odebráním služby věděl, nebo měl a mohl vědět, a pokud současně nedojde ke zvláštní dohodě s provozovatelem,
 • je vada způsobena z důvodů na straně klienta (např. klient nemá vhodné vybavení či přecení své fyzické možnosti),
 • vada nastane z důvodů spadajícím mimo vůli provozovatele (např. špatné počasí…).

III. Reklamační lhůta

3.1. Reklamaci je nutno uplatnit nejpozději do 5 pracovních dní ode dne, kdy se klient o vadě služby dozvěděl, nebo dozvědět mohl a měl. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. 

3.2. Po konci této lhůty nemá provozovatel povinnost vyřizovat reklamace klientů.

IV. Způsob uplatnění reklamace

4.1. Nejpozději do konce lhůty uvedené v čl. 3.1. těchto podmínek musí být písemná reklamace doručena na adresu Králova 290/27, 616 00 Brno nebo e-mailem na adresu: linda@runningzone.cz. V případě, že má provozovatel zřízenou provozovnu, je možné ve lhůtě uvedené v čl. 3.1. těchto podmínek reklamovat službu u pověřeného zaměstnance provozovatele v prostorách provozovny, a to kdykoliv v provozní době této provozovny.

4.2. V reklamaci musí být řádně uvedeno, jakou službu klient reklamuje, jaké konkrétní vady služby namítá, a jaké právo z vadného plnění dle čl. V. těchto podmínek uplatňuje.

4.3. Reklamace uplatněné jiným způsobem provozovatel není povinen přijmout.

V. Způsob vyřízení reklamace

5.1. V případě, že je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má klient právo na:

 • bezplatnou nápravu (zejména dodatečným poskytnutím služby nebo poskytnutím služby náhradní), nebo
 • přiměřenou slevu z ceny služby.

5.2. V případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má klient právo na:

 • bezplatnou nápravu (zejména dodatečným poskytnutím služby nebo poskytnutím služby náhradní),
 • přiměřenou slevu z ceny služby, nebo
 • odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.

5.3. Má se za to, že vada zakládá podstatné porušení smlouvy v případě, pokud při takovém porušení smlouvy provozovatel věděl nebo musel vědět, že by klient smlouvu neuzavřel, pokud by takové porušení smlouvy při uzavření předvídal. V ostatních případech se jedná porušení nepodstatné.

5.4. V případě, že společně s reklamací vady nebo bez zbytečného odkladu poté, klient neoznámí, jaký nárok z vadného plnění si zvolil, zvolí za něj způsob vyřízení reklamace (nárok z vadného plnění) provozovatel.

5.5. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní ode dne, kdy byla provozovateli řádně doručena písemná reklamace dle čl. IV. těchto podmínek.

5.6. V případě kladného vyřízení reklamace způsobem slevy z ceny služby či odstoupení od smlouvy, budou dané peněžní prostředky vráceny do 14 dní na účet klienta, ze kterého byly připsány na účet provozovatele, nebo na jiný účet klienta, který bude provozovateli sdělen v reklamaci. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má klient právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva; toto musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1. Provozovatel tímto poučuje klienta, že v případě, kdy je klient spotřebitelem a uplatní vůči provozovateli jakýkoliv svůj nárok týkající se mezi nimi uzavřené smlouvy o poskytování služeb a provozovatel tomuto nároku nevyhoví a nedojde ani jiným způsobem k vyřešení vzniklého sporu, má klient možnost obrátit se se svým nárokem na orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Bližší informace lze také nalézt na internetových stránkách www.coi.cz pod záložkou „PRO SPOTŘEBITELE“.

6.2. V otázkách tímto reklamačním řádem neupravených se práva a povinnosti stran řídí českým právem, a to i v případech kdy je uzavírána smlouva s mezinárodním prvkem, zejm. příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

6.3. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2018.